teamfoto-3-de-meest-mooie

Groepsindeling schooljaar 2016-2017

 

Leerkrachten

 

Groep 1 /2 groen

Juf Esther Bijker ma/di/wo en juf Renske Hiddink do/vr

Groep 1 / 2 blauw

Juf Elly Zijlstra ma/di en juf Aukje Lindeboom wo/do /vr

Groep 1 / 2 geel

Juf Sissy de Vries ma/di/wo en juf Marijke van der Werf wo/do/vr

Groep 3 A

Juf Kristel de Graaf ma/di en juf Thérèse Bergsma wo/do /vr

Groep 3 B

Juf Imma Kuipers ma/di/wo en juf Berber Terpstra wo/do/vr

Groep 4A

Meester Jurjen van der Meer ma en meester Gerton Griep di/wo/do/vr

Groep 4B

Juf Titia Feenstra

Groep 5A

Meester Lieuwe Sybesma ma/di/wo en juf Agnes de Boer do/vr

Groep 6A

Juf Anneke Hornstra en juf Marijke van der Werf

Groep 6B

Juf Ellie ter Heide ma/di/wo  en juf Minke Prinsen do/ vr

Groep 7

Meester Pé Vellinga ma/di/wo/do en meester Hylke de Haan vr

Groep 8A

Juf Sonja Wierenga di/wo en juf Elina de Vries ma/do/vr

Groep 8B

Juf Sybrigt Monsma ma/di en juf Jeltje de Boer wo/do/vr

 

 Intern begeleider: Romkje Kooistra

 ICT: Auke van der Meer, Therese Bergsma, Jeltje de Boer, Lieuwe Sybesma

 Administratie: Jacqueline Reitsma

 Onderbouw coördinator: Sissy de Vries

 Middenbouw coördinator: Ellie ter Heide

 Bovenbouw coördinator: Pé Vellinga

Directeur: Tjitske de Jager